Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người.

(Trích danh ngôn)

Tủ sách cộng đồng
dangtrongdai.com - 0986379601